hjen nay anh chj nao ban xe may cu tra gop thj ljen he cho mjnh de mua 1 chjec ce may cu nha vj hoan canh kho khan nen phạ mua tra gop.xa wae nha cac ban
01627202409 lien he giup mjnh xjn cam on