Nokia 7270 gia' 350k (bin moi')
samsung e 250j gia' 300k
K-touch h677 gia' 400k
LH:0188 749 8618