đang dư 3 em cá dĩa cần cho ra đi ,cá màu xanh 2 em đã lên mau và 1 em đang lên màu ra đi nhanh gon 200k .ai cần liên huệ 0934947479