cần mua bột Natri polyacrylate dạng gói...
không biết ở nha trang có chỗ nào bán...nếu ai bán xin để lại địa chỉ....nếu biết thì chỉ giùm
YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.